fbpx

Spelvoorwaarden REHBAL App

Spelvoorwaarden Rehbal

Het spel “Rehbal” wordt u via internet aangeboden door het bedrijf APPelit. Aan het gebruik van Rehbal zijn onderstaande voorwaarden verbonden. Door Rehbal te gebruiken, gaat u hiermee akkoord.

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen bindend indien deze door APPelit schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 1. Gebruik van het spel
1.1. Met het spel “Rehbal” gebruikt u uw intellect om rebussen en andere vragen op te lossen/beantwoorden.
1.2. Om Rehbal te kunnen gebruiken, moet u zich eerst registreren. Nadat uw registratie is afgerond, kunt u direct op uw account inloggen en het spel gebruiken.
1.3. U dient de toegang tot uw account middels de gebruikersnaam en wachtwoord af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder dient u het wachtwoord strikt geheim te houden. APPelit mag er vanuit gaan dat alles dat gebeurt vanaf uw account na aanmelding met uw gebruikersnaam en wachtwoord, onder uw leiding en toezicht gebeurt. U bent dus aansprakelijk voor al deze handelingen, tenzij u bij APPelit heeft gemeld dat een ander uw wachtwoord kent.
1.4. Met Rehbal worden uw persoonsgegevens verwerkt. U geeft toestemming voor alle vormen van verwerking die vallen binnen de scope van het spel. Raadpleeg de privacyverklaring van APPelit voor meer informatie.

Artikel 2. Gebruiksregels
2.1. Het is verboden Rehbal te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving. Hieronder valt onder meer het opslaan of verspreiden via het spel van informatie die smadelijk, lasterlijk of racistisch is.
2.2. Daarnaast is het verboden bij Rehbalaccounts aan te maken onder andermans naam of zich op andere wijze voor te doen als een ander, of als een spelleider/beheerder van Rehbal.
2.3. Indien APPelit constateert dat u bovengenoemde verboden overtreedt, of een terechte klacht hierover ontvangt, zal zij u waarschuwen. Bij herhaling kan APPelit een gepaste sanctie opleggen. De beslissing van de spelleiding is definitief en onherroepelijk.
2.4. Indien naar het oordeel van APPelit hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van het spel of de bijbehorende de computersystemen of het netwerk van APPelit of derden, in het bijzonder door hackpogingen, denial of service aanvallen, misbruik van bugs of lekken in de software, is APPelit gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.
2.5. APPelit is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten.
2.6. APPelit kan de schade als gevolg van overtredingen van deze gedragsregels op u verhalen. U vrijwaart APPelit van alle aanspraken van derden die betrekking hebben op schade als gevolg van een schending van deze gebruiksregels.

Artikel 3. Beschikbaarheid en onderhoud
3.1. APPelit doet geen enkele uitspraak over beschikbaarheid van het spel.
3.2. APPelit onderhoudt Rehbal actief. Onderhoud kan elk moment plaatsvinden, ook als dit kan leiden tot een beperking van de beschikbaarheid. Onderhoud wordt zo mogelijk vooraf aangekondigd.
3.3. APPelit mag van tijd tot tijd de functionaliteit van Rehbal aanpassen. Daarbij zijn uw feedback en suggesties welkom, maar uiteindelijk beslist APPelit zelf welke aanpassingen zij al of niet doorvoert.

Artikel 4. Intellectueel eigendom en geheimhouding
4.1. Het spel Rehbal, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen op de website is het intellectueel eigendom van APPelit en Hessel Turkstra. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt gaan zonder aparte schriftelijke toestemming van APPelit, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.
4.2. APPelit zal geen kennis nemen van privégegevens die u opslaat en/of verspreidt via Rehbal, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede dienstverlening of APPelit daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal APPelit zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen zijn macht ligt.

Artikel 5. Vergoeding voor het spel
5.1. Rehbal wordt u geheel gratis aangeboden en beschikt niet over in-app aankopen of betalingen in welke vorm dan ook.

Artikel 6. Aansprakelijkheid
6.1. Behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid accepteert APPelit geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik van het spel.
6.2. APPelit is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
6.3. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat u de schade uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk bij APPelit meldt.
6.4. In geval van overmacht is APPelit nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij u ontstane schade. Van overmacht is onder meer sprake bij storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand en overstroming.

Artikel 7. Duur en opzegging
7.1. Deze overeenkomst gaat in zodra u voor het eerst begint met spelen en loopt dan voor onbepaalde tijd.
7.2. Indien u als consument de overeenkomst aangaat, kunt u op ieder moment de overeenkomst opzeggen met een opzegtermijn van een maand, gerekend vanaf het moment van opzegging.
7.3. APPelit kan de overeenkomst beëindigen indien u achttien maanden lang niet hebt ingelogd. Zij zal in dat geval eerst een herinneringsmail sturen bij het e-mailadres dat aan uw account gekoppeld is.

Artikel 8. Wijzigingen prijzen en voorwaarden
8.1. APPelit mag deze voorwaarden alsook de prijzen op ieder moment op ieder moment bij uw eerstvolgende aanschaf van nieuwe credits aanpassen.
8.2. APPelit zal de wijzigingen of aanvullingen ten minste dertig dagen voor inwerkingtreding aankondigen via het spel zodat u daar kennis van kunt nemen.
8.3. Indien u een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kunt u tot de datum van inwerkingtreding de overeenkomst opzeggen. Gebruik van het spel na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.

Artikel 9. Overige bepalingen
9.1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
9.2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met Rehbal worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin APPelit gevestigd is.
9.3. Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden eist dat een mededeling “schriftelijk” moet worden verricht, is tevens voldaan indien de mededeling per e-mail of communicatie via het spel wordt verricht, mits in voldoende mate vaststaat dat het bericht werkelijk afkomstig is van de beweerdelijke afzender en dat de integriteit van het bericht niet is aangetast.
9.4. De versie van communicatie of informatie zoals opgeslagen door APPelit wordt geacht juist te zijn, tenzij u tegenbewijs levert dienaangaande.
9.5. Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
9.6. APPelit is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde die Rehbal of de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.

Sluiten